Jan 092021
 
vakcina-covid-19-696x464

Milí priatelia,

sledujeme odporúčania EBMT (Európskej spoločnosti pre transplantácie krvotvorných buniek) a po konzultácii s MUDr. Evou Bojtárovou, PhD., vedúcou lekárkou TJ na KHaT UNB sv.Cyrila a Metoda v Bratislave Vám prinášame toto stanovisko:

Pacienti po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek (TKB) by mali byť očkovaní proti SARS-CoV-2.

Aktuálne sú v Európe dostupné a povolené 3 vakcíny, t.j. 2 m-RNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna/NIH) a vakcína na báze vírusového vektora s neschopnosťou replikácie (AstraZeneca). Imunokompromitovaným pacientom by sa nemali podávať živé vakcíny. Predpokladá sa, že pacienti po TKB patria medzi populáciu, ktorá má najvyšší pomer „prospech/riziko“ z očkovania. EMA (Európska lieková agentúra) pripúšťa, že účinnosť očkovania môže byť u imunosuprimovaných ľudí znížená, predpokladaný prospech očkovania však prevažuje jeho možné riziká a nebol pozorovaný zvláštny vplyv na bezpečnosť vakcinácie u týchto pacientov. Imunokompromitovaní ľudia môžu byť očkovaní, lebo majú zvýšené riziko komplikovaného priebehu a mortality na ochorenie COVID-19.

 • Má sa u pacientov po TKB uprednostňovať niektorá z 3 povolených vakcín?
  • Údaje o účinnosti z pilotných štúdií naznačili silnejšiu imunogenicitu vakcín založených na mRNA technológii od firiem Pfizer-BioNTech a Moderna ako po vakcíne od firmy AstraZeneca, najmä čo sa týka účinnosti u starších osôb po podaní poslednej vakcíny od firmy AstraZeneca.
  • Ak je možnosť voľby, zdá sa byť logické zvoliť jednu z mRNA vakcín, avšak ak je jedinou dostupnou vakcína od firmy AstraZeneca, mala by sa podať. Toto predbežné odporučenie sa môže zmeniť po získaní viac informácií.
 • Očkovanie proti COVID-19 by malo mať prednosť pred pravidelným iným očkovaním. Vakcína proti COVID-19 by sa mala podávať samostatne.
  • Je rozumné nepodávať vakcíny proti chrípke alebo pneumokokové vakcíny do 14 dní alebo nejaké iné vakcíny do 28 dní v období pred a po podaní mRNA vakcíny alebo vektorových vakcín inkompetentných replikácie proti SARS-CoV-2. Vzhľadom na to, že sú v súčasnosti dostupné 2-dávkové vakcíny, znamená to, že podanie iných vakcín by sa malo odložiť o 6 – 8 týždňov.
 • Čas po po TKB pre podanie vakcíny:  
  • ak je vysoký výskyt prenosu infekcie v bezprostrednom okolí, vakcinácia by sa mala začať najskôr 3 mesiace po TKB. V súčasnosti nie je známe, či skoršie podanie vakcíny môže navodiť nejaký ochranný účinok.
  • ak je prenos ochorenia v okolí pacienta dobre kontrolovaný, bolo by logické počkať s očkovaním do obdobia najmenej 6 mesiacov po transplantácii.
 • Nevylúčiť z očkovania pacientov s GvHD. Štúdie s inými vakcínami s dobrým potenciálom imunogenicity ukázali účinnosť očkovania aj u pacientov s prebiehajúcou stredne ťažkou GvHD bez zjavného rizika zhoršenia GvHD. Títo pacienti by preto nemali byť vylúčení z očkovania. Hoci sa vedľajšie účinky očakávajú pri podaní akejkoľvek vakcíny, nie sú žiadne informácie o tom, že by neživé vakcíny mali častejšie alebo závažnejšie vedľajšie účinky u pacientov po TKB v porovnaní so zdravou populáciou tej istej vekovej skupiny. Doteraz nie sú žiadne údaje o imunitnej aktivácii základného ochorenia, preto je pravdepodobnosť exacerbácie GvHD po podaní vakcín proti COVID-19 nízka. 

Odôvodnené kritériá pre odklad vakcinácie proti COVID-19 na základe súčasných poznatkov sú:

 • Závažná, nekontrolovaná akútna GvHD st. III-IV
 • Pacienti, ktorí dostali protilátky anti-CD20 (rituximab) v priebehu posledných 6 mesiacov
 • Pacienti, ktorí dostali CAR-T bunky s B-bunkovou apláziou skôr ako 6 mesiacov po liečbe
 • Súčasná liečba s ATG alebo alemtuzumabom
 • Deti pod 16 rokov vzhľadom na to, že nie sú informácie o vakcinácii v tejto skupine pacientov. (Poznámka: Vakcína firmy Pfizer-BioNTech má licenciu na podávanie od 16 rokov veku, zatiaľ čo vakcíny firmy Moderna a Astra Zeneca od 18 rokov veku).
 • Nie sú dostupné informácie a odporúčania pre očkovanie pacientov na udržovacej liečbe s lenalidomidom alebo inhibítormi tyrozín kinázy (TKI) po TKB. Tieto prípady by sa mali posudzovať individuálne.
 • Všeobecné preventívne opatrenia by sa mali dodržiavať aj po očkovaní
 • Odporúča sa sledovať bezpečnosť, účinnosť a imunogenicitu vakcín proti COVID-19. Pozitívne testovanie protilátok nie je ekvivalentné s dostatočnou klinickou ochranou; preto sa odporúča pokračovať v dodržovaní všeobecných preventívnych opatrení, aby sa znížila pravdepodobnosť expozície.
 • Zdravotnícki pracovníci by mali byť očkovaní, aby chránili pacientov.
 • Dospelí členovia domácnosti, priatelia, prípadne pracovné kontakty pacienta by mali byť očkovaní, najmä vtedy, keď je pacient skoro po transplantácii alebo dostáva intenzívnu imunosupresívnu liečbu, nakoľko títo pacienti pravdepodobne neodpovedajú na podanie COVID-19 vakcíny.
 • Trvanie ochrany po očkovaní nie je známe, ale je možné, že bude kratšie u imunokompromitovaných pacientov ako u zdravých ľudí podobne ako pri použití iných vakcín. Z tohto dôvodu bude pradepodobne potrebné podanie tzv. booster dávok, ale nie je zatiaľ jasné, kedy by mali byť podané.

 

Zdroj: EBMT (Európska spoločnosť pre transplantácie krvotvorných buniek)

 Ostaňte zdraví!

 Leave a Reply

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Musíte používať tieto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2014 EBMT .SK