Nov 282014
 

Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie (UFKEF) Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave organizoval kurz Pacient a liek III. dňa 20.11.2014 v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca z EBMT.SK. Prinášame Vám niektoré z jeho poznámok (ak by Vás témy zaujala, je možnosť zúčastniť sa podobného kurzu v budúcnosti):

Cieľom bolo nadviazať na predchádzajúce kurzy Pacient a liek I. a II. Rozvinúť a rozšíriť vedomosti o lieku o časť významu a hodnotenia nákladovej efektivity na základe farmakoekonomiky. Témy merania a hodnotenia kvality života a výskum pacientskych preferencií mali upozorniť na význam výskumu života pacientov. Podrobné vedomosti o náležitostiach a praxi informovaného súhlasu sú integrálnou súčasťou každého výskumu. Druhá časť kurzu rozširovala oblasť sociálnych kompetencií pacientov o komunikáciu so zdravotnými poisťovňami. Táto časť zároveň začínala s rozvíjaním vedomostí o význame Európskej únie pre pacientov.

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, Csc. prezentoval tému Vzdelávanie pacientov na akademickej pôde a Základy famakoekonomiky pre pacientov.
Narastá snaha o vzdelávanie a informovanie pacientov. Spoločnými silami nájsť riešenie, ako sa posunúť vo vzťahu pacient – lekár ďalej. Aby bol pacient ako partner. Má právo na informácie a právo sa pýtať!
Originál lieku verzus generiká. Drahé neznamená nutne lepšie, ale v súčasnosti je to aj naopak. Reklamy bývajú zavádzajúce a majú komerčný zmysel. Zdravotná (lieková) politika vz. finančná politika. Zmyslom medicíny a lieku je pacient (mal by byť).

Ing. Mgr. Dagmar Hroncová – téma Kvalita života a jej meranie a hodnotenie.
Kvalita života sa dá merať, vyjadriť pri každom ochorení. Je ovplyvnená fyzickým zdravím, psychologickým stavom, sociálnymi vzťahmi. Nepriaznivý zdravotný stav nerovná sa zníženej kvalite života (napr. vášnivý rybár vozičkár).
Pri rozhodovaní či bude alebo nebude hradená liečba závisí na zhodnotení či sa liečbou zlepší kvalita života + predĺži sa život + výška nákladov. Hodnotenie kvality života má vplyv na indikačné obmedzenia.

MUDr. Juraj Keszegh – téma Informovaný súhlas z pohľadu CRO. (CRO zmluvná výskumná firma)
Informovaný súhlas pre klinické štúdie – pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacientov.

 • aké sú možnosti voľby, liečby
 • informovať – podrobne, zrozumiteľne, vyhradiť si dostatok času
 • zodpovedať otázky pacienta, pýtať sa
 • poskytnúť informácie ak pacient odmietne liečbu, ak bude chcieť od liečby odstúpiť
 • musí mať písomnú formu
 • ochrana práv pacienta, bezpečnosť pacientov
 • zabezpečenie kvality údajov

Znižovať mieru rizika: dodržiavať pokyny lekára, postupovať v súlade s protokolom, informovať lekára o užívaní ďalších liekov, vitamínov, informovať ho ak chce pacient odstúpiť zo štúdie – nebude to mať dôsledok na poskytovanú starostlivosť.
Pozor na liekové interakcie, aké lieky užívame a kombinujeme s inými liekmi, vitamínmi, stravou. Môže nastať spoločné pôsobenie látok, čím sa zvýši nežiadúci účinok a môže to byť nebezpečné. Takisto sa môžu účinky znižovať. Napr. paralen + teraflu (tam je tiež paralen). Liek + káva, grep, čaj s echinaceou.

 • Helsinská deklarácia 2013 – hovorí o právach pacientov, etických princípoch
 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Zákon č. 577/2004 Z. z.o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 581/2004 Z. z.o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad pre dohľad nad lekárskou starostlivosťou: http://www.udzs-sk.sk/
Správna klinická prax – Nezávislá etická komisia:
http://www.sukl.sk/sk/klinicke-skusanie-liekov/pokyny/spravna-klinicka-prax-nezavisla-eticka-komisia?page_id=2748

Ing. Mgr. Eva Čikelová – téma Typy farmakoekonomických hodnotení.

 • Ekonómia – spoločenská veda – ako umiestňovať limitované zdroje, ktoré máme k dispozícii.
 • Ekonomika – spoločenská prax – ako vyrobíme, ako rozdelíme, vymeníme, spotrebujeme materiálne statky.
 • Farmakoekonomika – ekonomika zdravotníctva. Efektívne využívanie disponibilných zdrojov na zabezpečenie čo najlepšieho zdravotného stavu obyvateľstva.

PharmDr. Dominik Tomek, PhD.,MPH – téma Preferencie pacienta a ich výskum.
Pacientom oznamované výsledky – to čo pacient oznamuje: pocity, symptómy, funkčný stav, spokojnosť, spokojnosť s liečbou, dodržiavanie liečby …  Lekárom hodnotené výsledky.

Prof. MUDr. Jozef Glasa, Csc., PhD. – téma Európska akadémia o inováciách v terapii (EUPATI)
Pacienti pri tvorbe a realizácii liekovej politiky. Aktuálne etické problémy.
Pozor na alternatívnu medicínu, oleje, homeopatiká, výživové doplnky. Veda vz. fáma.
Zneužitie a dezinformovanie pacientov …aj na politické a komerčné ciele. (!)

MUDr. Jozef Koreň – téma Základy zdravotného poistenia.
Poistenie a zdravotné poistenie – základné princípy.
Reformy zdravotného poistenia – dôvody.
Ciele reforiem.
Legislatívne rámce ZP v SR.
Praktická aplikácia ZP v SR.

PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH – téma Nariadenie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Európska karta zdravotného poistenia.
Nariadenie o sociálnom zabezpečení.
Nariadenie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Komerčné cestovné poistenie.
Národný kontaktný bod.

 
Tip: ak by ste niekedy boli liečení v zahraničí (napr. operácia) a neviete plynule hovoriť v danom jazyku, nepoznáte krajinu, najmite si v danej krajine profesionálneho sprievodcu (napr. z cestovnej agentúry zo SR – ktorý pozná jazyk, krajinu, kultúru) J

 Leave a Reply

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Musíte používať tieto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2014 EBMT .SK