Ako vybaviť preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby?

 

O vydanie preukazu pre ZŤP osobu treba požiadať na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na odbore sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Tu je Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

ÚPSVaR Vám dá potrebné tlačivá:

  • žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP (toto sa dá aj stiahnuť zo stránky ÚPSVaR TU) a
  • tlačivo lekársky nález.

Tlačivo lekársky nález vypisuje obvodný lekár a treba ho doložiť s kópiami všetkých potrebných nálezov odborných lekárov. Vyplnené tlačivá treba odovzdať na odbore sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR.

Lehota na vybavenie je 30 dní od podania žiadosti.

Nárok na preukaz vzniká vydaním posudku, kde miera funkčnej poruchy musí byť minimálne 50%. Ak nie je, preukaz nemôže byť vystavený a fyzická osoba nie je považovaná za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Na vystavenie preukazu je potrebná fotografia ako na občiansky preukaz.

Preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby je bez sprievodcu alebo so sprievodcom (s červeným pásom). Vyhotovuje sa podľa toho, či je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na sprievodcu.

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok.

Pri posudzovaní miery funkčnej poruchy sa posudzujú sociálne dôsledky v jednotlivých oblastiach, s prihliadnutím na rodinné a životné podmienky a osobnostné predpoklady  môžu vyplynúť formy kompenzácie (podľa splnenia potrebných kritérií) v oblasti mobility, oblasti komunikácie, oblasti nevyhnutných životných úkonov a prác v domácnosti, oblasti zvýšených výdavkov.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú peňažným príspevkom.

Na poskytnutie peňažného príspevku je potrebné požiadať takisto na príslušnom úrade práce a sociálnych vecí a rodiny. Potrebná je žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, ktorú Vám poskytne ÚPSVaR alebo si ju môžete stiahnuť TU.

Peňažný príspevok a jeho výška sa priznáva alebo nepriznáva rozhodnutím úradu práce, soc. vecí a rodiny.

Parkovací preukaz

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Tlačivo potrebné na parkovací preukaz Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Ťažko zdravotne postihnutí – vzory žiadostí

Právne predpisy pre oblasť kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia

© 2014 EBMT .SK