Ako vybaviť Invalidný dôchodok

 

Témou invalidného dôchodku sa zaoberá Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov §70 až 73 a príloha č. 4 Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne TU.

Z dôvodu akej sociálnej udalosti sa dôchodok poskytuje.

Invalidný dôchodok sa poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Podmienky, ktoré musí poistenec spĺňať, aby vznikol nárok na dôchodok.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý:

 • je invalidný (ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok,  má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou)
 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku:

a) do 20 rokov je menej ako jeden rok

b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok

c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky

d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov

e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov

f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov

g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Kde a ako požiadať o priznanie dôchodku a aké doklady je potrebné predložiť.

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti.

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Žiadateľ na účely spísania žiadosti o invalidný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie). Ide o nasledovné doklady:

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.
 • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ*, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa,
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),

K žiadosti o invalidný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan
 • evidenčný list dôchodkového poistenia
  • bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  • poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ ide o vyplácanie na účet v banke, je potrebné k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Z čoho a ako sa vypočíta suma dôchodku.

Suma invalidného dôchodku sa ráta z obdobia dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, plus tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak ide o poistenca, ktorého:

 • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

 • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

Posúdenie zdravotného stavu – kto a na základe akých kritérií posudzuje splnenie jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok – invaliditu.

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár sociálneho poistenia za osobnej účasti poistenca.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok) má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

 • lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a
 • komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Trvanie invalidity na účely posúdenia trvania nároku na dôchodkovú dávku sa preskúmava pri kontrolných lekárskych prehliadkach. Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia.

Dokedy rozhodnú?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začiatku konania.

V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo musia žiadateľovi písomne oznámiť.

Konanie sa začína spísaním žiadosti, pričom pobočka Sociálnej poisťovne spíše žiadosť o dôchodok a posúdi invaliditu žiadateľa plynule za sebou v jeden deň.

© 2014 EBMT .SK