Ciele

 

Našou snahou je:

pôsobiť v prospech pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, v prospech ich rodín a blízkych ľudí, zlepšovať kvalitu ich života

– osvetovou činnosťou zvyšovať informovanosť, vzdelanie a poznanie o najnovších možnostiach liečby transplantáciou krvotvorných buniek a o chorobách vedúcich ku transplantácii krvotvorných buniek

spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním na Slovensku i v zahraničí a podporovať ich aktivity

– vytvoriť a spravovať celoslovenský anonymný register pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

– vytvoriť spolupracujúcu sieť regionálnych klubov pre pacientov po TKB pri jednotlivých transplantačných centrách v SR, organizovať pre členov vzdelávacie, turistické, kultúrne a iné aktivity, ponúknuť možnosť konzultácií s odborníkmi

– získavať finančné prostriedky na financovanie aktivít potrebných na uskutočňovanie cieľov združenia, vydávať vzdelávacie a propagačné materiály

podporovať výskum, klinické štúdie a špeciálne terapeutické režimy v oblasti transplantácií krvotvorných buniek s cieľom poskytnúť optimálnu liečbu čo najväčšiemu množstvu pacientov a zároveň obhajovať ľudskú dôstojnosť a život od počatia

zapájať sa do aktivít EBMT (The European Group for Blood and Marrow Transplantation) pod metodickým vedením EBMT Outreach Committee

*vytvoriť a spravovať celoslovenský anonymný register pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

*vytvoriť spolupracujúcu sieť regionálnych klubov pre pacientov po TKB pri jednotlivých transplantačných centrách v SR, organizovať pre členov vzdelávacie, turistické, kultúrne a iné aktivity, ponúknuť možnosť konzultácií s odborníkmi

© 2014 EBMT .SK